Certificatul de urbanismCertificatul de urbanism este acel act informativ eliberat de catre primarie prin intermediul caruia sunt oferite informatii cu privire la limitarile de a construi, precum si ce avize acorduri si studii de specialitate sunt necesare pentru a obtine autorizatia de constructie.

In certificatul de urbanism se precizeaza informatii despre dreptul de a construi , cum ar fi:

- natura terenului pe care se doreste a se amplasa constructia: intravilan, extravilan, agricol sau construibil;

- Informatii privind retragerile;

- Informatii privind regimul de inaltime maxim permis;

- Informatii privind POT– procentul de ocupare a terenului(rezulta amprenta maxima pe care am voie sa o construiesc);

- Informatii cu privire la CUT– coeficientul de utilizare a terenului(rezulta cat de mult am voie de construiesc)

- Informatii cu privire la avizele si acordurile care trebuiesc luate;

Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare minim urmatoarele documente:

1. Cerere tip completata integral si corect

2. Chitanta achitare taxa legala (în original):

- pâna la 150 mp - 5 lei

- între 151 - 250 mp inclusiv - 6 lei

- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei

- între 501 - 750 mp inclusiv - 10 lei

- între 751 - 1000 mp inclusiv - 12 lei

- peste 1000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafetele mi mari de 1000 mp

3. Plan situatie, actualizat scara 1:2000 - 2ex, scara 1:500 - 2ex

4. planuri cadastrale / topografice, împreuna cu inventarul de coordinate stereo 70

5. Extras de Carte funciara actualizat

6. memoriu tehnic – se va prezenta, pe scurt, situatia juridica (tipul proprietatii, nr.proprietari), date privind imobilul în cauza (suprafata, numar de constructii existente, POT existent, CUT existent) si propuneri (care este scopul emiterii certificatului de urbanism prezentat detaliat, POT propus si CUT propus).

7. plan de situatie - propunere (pentru constructii existente: extindere, mansardare, desfiintari partiale, pentru constructii noi propuse, etc., în relatie cu vecinatatile parcelei aflate în studiu)

8. Plan apartament si fotografii fatada bloc (pentru balcoane parter, accese, modificari fatada), sau fotografii pentru situatiile speciale (zone protejate, terenuri cu mai multe corpuri de cladire)

Certificatul de urbanism este primul demers necesar a se realiza in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Este de preferat contactarea unui proiectant care sa va sfatuiasca inainte de a se solicita certificatul de urbanism.